Al-ginn.jpg

Al ginn ass näischt fir Feiglinger

17 octobre | 20h | Aalt Stadhaus | 10€

Déi eng ginn op déi 50 lass an déi aner op déi 60. 3 Männer an 3 Fraen. Si sinn net al. Si sinn am Gaang, al ze ginn. Awer dat dauert nach. Alles zu senger Zäit. Elo erfëllen se sech mol nach en alen Dram. Den Dram vun enger WG, enger Wunngemeinschaft.

Text a Musik: Balli Baldauff, Roll Gelhausen, Francis Kirps, Viv Meintz-Maas, Claudine Muno, Serge Tonnar

Et spillen: Lil Feinen, Rosch Gereke, Marie-Jeanne Jacobs, Lucienne Schleimer, Rom Schleimer, Clod Thommes

Regie: Clod Thommes
 | Assistenz: Mireille Gereke, Christiane Thommes

www.feiersteppler.lu