buergbrennen.jpg

Buergbrennen

Samschdës, den 17. Februar, 20h

RDV um Enn vun der Rue Metzkimmert, no beim Circulatiounsgaard

Organiséiert vun den Lëtzebuerger Guiden a Scouten Déifferdeng

Informatiounen