peffermillchen.jpg

Peffermillchen – An um Enn och nach e Buch

7 mars 2018 | 20 h | Aalt Stadhaus | Gratuit

Wéi stellt e Kabaretensembel säin eegent Buch vir? Ass e Kabaretsbuch iwwerhaapt virstellbar? Kabarettiste stellen an hire Virstellunge Programmer mat satireschen Texter vir, mee si maachen sech keng Virstellung iwwert eng Virstellung vun hirer eegener Buchvirstellung. Et kann ee sech awer gutt virstelle bei dëser Buchvirstellung aus deene ville Virstellungen, déi si an deene leschte Jore virgestallt hunn, eng eenzeg Virstellung ze maachen. Da wär dat Buch zwar nach ëmmer net virgestallt, mee Dir hätt eng Virstellung dovun, wat an deene sëlleche Virstellunge virdru virgestallt gouf..., a wat dowéinst alles an deem Buch drastoe kéint.

Kann een sou eng Buchvirstellung maachen ouni op aktuell Themen ze reagéieren??? Neen!!!