Fête-Grand-rue_agenda.jpg

Inauguration Grand-rue & fête de quartier

15 juillet | 10h30-17h | Grand-rue, nouvelle place Millchen

11h Aweiung vun der neier Groussstrooss

Ab 10h30 Stroossefest:

  • Iessen & Gedrénks
  • Sprangzelt & Animatioun
  • Louisiana Dixie Band
  • Marching Band