assemblees-generales.jpg

Generalversammlung

Mëttwochs den 22. Februar, 19h

Frënn vum aalen Buttik asbl

Centre Culturel Régional "Aalt Stadhaus" - 38, avenue Charlotte - Differdange