Esch-sur-Alzette Europen Capital Of Culture
Jetzt

Events

Assemblée générale: Frënn vun den Déifferdenger Guiden a Scouten

23 April 2021

19:30 - 20:30

Gratis

L’événement a lieu en ligne.
Inscription par e-mail: gruppechef.deifferdeng@gmail.com

 

Die Audiowiedergabe des Seiteninhalts ist aktiv.

Wiedergabe beenden