Maint.

Events

Adventsmaart

25-27.11

17:00 - 20:00

Lasauvage

Gratuit

De Weekend vum 25. op de 27. November organiséieren d’Lanz Bulldog Frënn Déifferdeng den traditionellen Adventsmaart op der Zowaasch.

Programm:
25.11.2022 | 17h – 20h
Ouverture 18.30 mat de Kanner vun der Zowaascher Schoul
Musek: The Luxembourg Pipe Band

26.11.2022 | 17h – 21h
Musek: Meisch Fränz | Mme yoko & Medusa Venom

27.11.2022 | 16h – 19h
16h Besuch vum Kleeschen

 

La lecture audio du contenu de la page est active.

Arrêter la lecture