Jetzt

Kreativschoul

A- A+

Déi grouss Iddi ass et, Méiglechkeeten unzebidden, fir der Konscht a Kreativitéit hire Raum ze ginn an esou der Konscht an der Schoul e wichtege Stellewäert ze ginn.

Bildung, Pedagogik, kreatiivt Schaffen, Vermëttlung vu Konscht, e Raum opmaache fir jiddereen, dee sech ugesprach fillt, sech mat Kreativitéit ausenanerzesetzen…

E Kand ass kreativ vu klengem un a verdéngt déi beschtméiglech Fërderung vun deem Potenzial.

All Kand huet e Recht op kënschtleresch a kulturell Bildung an der Schoul, well se him d’Méiglechkeet bitt, sech zu enger autonomer a kreativer Perséinlechkeet ze entwéckelen.

An der Kreativschoul gëtt déi kulturell Bildung gefërdert a gestäerkt. Kanner gi fir kulturell Aktivitéiten a kreatiivt Schaffe begeeschtert, si léieren autonom handelen a kritesch ze denken.

 

 

Diffmag °10/2020


 

„Kinder lernen nicht nur für morgen. Kinder haben ein Recht auch auf das augenblickliche Glück.“

 

Die Audiowiedergabe des Seiteninhalts ist aktiv.

Wiedergabe beenden