Jetzt

Conseil communal du 24 juillet 2013

Anwesende Räte

 • Claude Meisch (bourgmestre, DP)
 • Roberto Traversini (1er échevin, déi gréng)
 • Jean Lorgé (échevin, DP)
 • John Hoffman (échevin, DP)
 • Georges Liesch (échevin, déi gréng)
 • François Antony (LSAP)
 • Carlo Bernard (DP)
 • Michel Braquet (DP)
 • Pascal Bürger (DP)
 • Gary Diderich (Déi Lénk)
 • Robert Mangen (CSV)
 • Camille Mersch (DP)
 • Erny Müller (LSAP)
 • Ali Ruckert (KPL)
 • Christiane Saeul (DP)
 • Pierrette Schambourg (CSV)
 • François Schwachtgen (déi gréng)
 • Tom Ulveling (CSV)

Abwesend und entschuldigt

 • Fred Bertinelli (LSAP)

Behandelte Themen

 

Die Audiowiedergabe des Seiteninhalts ist aktiv.

Wiedergabe beenden