Jetzt

Conseil communal du 30 septembre 2015

Anwesende Räte

 • Roberto Traversini (bourgmestre, déi gréng)
 • Erny Müller (1er échevin, LSAP)
 • Tom Ulveling (échevin, CSV)
 • Fred Bertinelli (échevin, LSAP)
 • Georges Liesch (échevin, déi gréng)
 • François Antony (LSAP)
 • Pascal Bürger (DP)
 • Gary Diderich (déi Lénk)
 • Martine Goergen (DP)
 • Pierre Hobscheit (LSAP)
 • Robert Mangen (CSV)
 • Marcel Meisch (DP)
 • Ali Ruckert (KPL)
 • Christiane Saeul (DP)
 • Pierrette Schambourg (CSV)
 • Fränz Schwachtgen (déi gréng)
 • Arthur Wintringer (DP)

Abwesend und entschuldigt

 • Carlo Bernard (DP)
 • Jos Glauden (DP)

Behandelte Themen

 

Die Audiowiedergabe des Seiteninhalts ist aktiv.

Wiedergabe beenden