Esch-sur-Alzette Europen Capital Of Culture
Jetzt

Conseil communal du 4 mars 2015

Anwesende Räte

  • Roberto Traversini (bourgmestre, déi gréng)
  • Erny Müller (1er échevin, LSAP)
  • Tom Ulveling (échevin, CSV)
  • Fred Bertinelli (échevin, LSAP)
  • Georges Liesch (échevin, déi gréng)
  • François Antony (LSAP)
  • Carlo Bernard (DP)
  • Pascal Bürger (DP)
  • Gary Diderich (déi Lénk)
  • Jos Glauden (DP)
  • Martine Goergen (DP)
  • Pierre Hobscheit (LSAP)
  • Robert Mangen (CSV)
  • Marcel Meisch (DP)
  • Ali Ruckert (KPL)
  • Christiane Saeul (DP)
  • Pierrette Schambourg (CSV)
  • Fränz Schwachtgen (déi gréng)
  • Arthur Wintringer (DP)

Behandelte Themen

 

Die Audiowiedergabe des Seiteninhalts ist aktiv.

Wiedergabe beenden