Jetzt

Conseil communal du 8 janvier 2014

Anwesende Räte

 • Roberto Traversini (1er échevin, déi gréng)
 • John Hoffman (échevin, DP)
 • Georges Liesch (échevin, déi gréng)
 • Fränz Antony (LSAP)
 • Fred Bertinelli (LSAP)
 • Michel Braquet, uniquement pour le point 1 de la séance non publique (DP)
 • Pascal Bürger (DP)
 • Gary Diderich (Déi Lénk)
 • Robert Mangen (CSV)
 • Marcel Meisch (DP)
 • Camille Mersch (DP)
 • Erny Müller (LSAP)
 • Ali Ruckert (KPL)
 • Christiane Saeul (DP)
 • Pierrette Schambourg (CSV)
 • Fränz Schwachtgen (déi gréng)
 • Tom Ulveling (CSV)

Abwesend und entschuldigt

 • Jean Lorgé (échevin, DP)
 • Carlo Bernard (DP)

Behandelte Themen

 

Die Audiowiedergabe des Seiteninhalts ist aktiv.

Wiedergabe beenden