Jetzt

Conseil communal du 24 octobre 2014

Anwesende Räte

 • Roberto Traversini (bourgmestre, déi gréng)
 • Tom Ulveling (1er échevin, CSV)
 • Georges Liesch (échevin, déi gréng)
 • Laura Pregno (échevin, déi gréng)
 • Robert Mangen (échevin, CSV)
 • Paulo Aguiar (déi gréng)
 • Guy Altmeisch (LSAP)
 • Fred Bertinelli (LSAP)
 • Christiane Brassel-Rausch (déi gréng)
 • Gary Diderich (déi Lénk)
 • Serge Goffinet (LSAP)
 • Jerry Hartung (CSV)
 • Fränz Meisch (DP)
 • Erny Muller (LSAP)
 • Yvonne Richartz-Nilles (déi gréng)
 • Ali Ruckert (KPL)
 • Christiane Saeul (DP)
 • Fränz Schwachtgen (déi gréng)
 • Guy Tempels (CSV)

Behandelte Themen

 

Die Audiowiedergabe des Seiteninhalts ist aktiv.

Wiedergabe beenden