Now

Conseil communal du 30 avril 2014

Councillors present

 • Roberto Traversini (bourgmestre, déi gréng)
 • Erny Müller (1er échevin, LSAP)
 • Fred Bertinelli (échevin, LSAP)
 • Georges Liesch (échevin, déi gréng)
 • Tom Ulveling (échevin, CSV)
 • François Antony (LSAP)
 • Carlo Bernard (DP)
 • Pascal Bürger (DP)
 • Gary Diderich (Déi Lénk)
 • Martine Goergen (DP)
 • Pierre Hobscheit (LSAP)
 • John Hoffman (DP)
 • Robert Mangen (CSV)
 • Marcel Meisch (DP)
 • Ali Ruckert (KPL)
 • Christiane Saeul (DP)
 • Pierrette Schambourg (CSV)
 • François Schwachtgen (déi gréng)

Absent and excused

 • Camille Mersch (DP)

Topics covered

 

Audio playback of the page content is active.

Stop playback