Esch-sur-Alzette Europen Capital Of Culture
Now
Note The registration form for the City of Differdange's Maison Relais will be online from February 20 to March 3, 2023. The 2023-2024 employment certificate can be downloaded here. Close

Conseil communal du 21 novembre 2018

Councillors present

 • Roberto Traversini (bourgmestre, déi gréng)
 • Tom Ulveling (1er échevin, CSV)
 • Georges Liesch (échevin, déi gréng)
 • Laura Pregno (échevin, déi gréng)
 • Robert Mangen (échevin, CSV)
 • Paulo Aguiar (déi gréng)
 • Guy Altmeisch (LSAP)
 • Fred Bertinelli (LSAP)
 • Christiane Brassel-Rausch (déi gréng)
 • Serge Goffinet (LSAP)
 • Jerry Hartung (CSV)
 • Fränz Meisch (DP)
 • Erny Muller (LSAP)
 • Yvonne Richartz-Nilles (déi gréng)
 • Ali Ruckert (KPL)
 • Christiane Saeul (DP)
 • Fränz Schwachtgen (déi gréng)
 • Guy Tempels (CSV)

Absent and excused

 • Gary Diderich (déi Lénk)

Topics covered

 

Audio playback of the page content is active.

Stop playback