Now

Town Council of 2 March 2022

Councillors present

  • Christiane Brassel-Rausch (bourgmestre, déi gréng)
  • Tom Ulveling (1er échevin, CSV)
  • Robert Mangen (échevin, CSV)
  • Paulo Aguiar (échevin, déi gréng)
  • Guy Altmeisch (LSAP)
  • Fred Bertinelli (LSAP)
  • Paulo De Sousa (déi gréng)
  • Jerry Hartung (CSV)
  • Pierre Hobscheit (LSAP)
  • Georges Liesch (déi gréng)
  • Fränz Meisch (DP)
  • Erny Muller (LSAP)
  • Ali Ruckert (KPL)
  • Christiane Saeul (DP)
  • Fränz Schwachtgen (déi gréng)
  • Guy Tempels (CSV)
  • Eric Weirich (déi Lénk)
  • Nicole Wohl (déi gréng)

Absent and excused

  • Laura Pregno (échevine, déi gréng)

Topics covered

 

Audio playback of the page content is active.

Stop playback