Now

Town Council of December 14th, 2022

Councillors present

 • Christiane Brassel-Rausch (bourgmestre, déi gréng)
 • Tom Ulveling (1er échevin, CSV)
 • Robert Mangen (échevin, CSV)
 • Paulo Aguiar (échevin, déi gréng)
 • Guy Altmeisch (LSAP)
 • Fred Bertinelli (LSAP)
 • Paulo De Sousa (déi gréng)
 • Jerry Hartung (CSV)
 • Georges Liesch (déi gréng)
 • Fränz Meisch (DP)
 • Erny Muller (LSAP)
 • Laura Pregno (déi gréng)
 • Ali Ruckert (KPL)
 • Christiane Saeul (DP)
 • Fränz Schwachtgen (déi gréng)
 • Guy Tempels (CSV)
 • Eric Weirich (déi Lénk)
 • Nicole Wohl (déi gréng)

Absent and excused

 • Pierre Hobscheit (LSAP)

Topics covered

 

Audio playback of the page content is active.

Stop playback