Jetzt

Conseil communal du 10 juillet 2024

 

Anwesende Räte

 • ALTMEISCH Guy (bourgmestre, LSAP)
 • ULVELING Tom (1er échevin, CSV)
 • WAGNER Thierry (échevin, LSAP)
 • HARTUNG Gerard dit Jerry (échevin, CSV)
 • AGUIAR Paulo (déi gréng)
 • CHARLÉ Zenia (LSAP)
 • CEMAN Emina
 • CILLIEN Eric (DP)
 • DA SILVA Elisabeth (DP)
 • DIDERICH Gary (déi Lénk)
 • ENGEL Morgan (PIRATEN)
 • MULLER Erny (LSAP)
 • OLTEN Claude (CSV)
 • PREGNO Laura (déi gréng)
 • SCHÜTZ Manon (déi gréng)
 • TEMPELS Guy (CSV)

Abwesend und entschuldigt

 • MEISCH François dit Fränz (DP) | points 1-9
 • SCHEUREN Michel (LSAP)

Behandelte Themen

 

Die Audiowiedergabe des Seiteninhalts ist aktiv.

Wiedergabe beenden