Esch-sur-Alzette Europen Capital Of Culture
Now

Members of the municipal council

A- A+

déi gréng


Aguiar Paulo | Alderman

déi gréng

Brassel-Rausch Christiane | Mayor

déi gréng

De Sousa Paulo | councilman

déi gréng

Liesch Georges | councilman

déi gréng

Pregno Laura | Alderwoman

déi gréng

Schwachtgen Frenz | councilman

déi gréng

Wohl Nicole | councilwoman

déi gréng

LSAP


Altmeisch Guy | councilman

LSAP

 Bertinelli Fred | councilman

LSAP

Hobscheit Pierre | councilman

LSAP

Muller Erny | councilman

LSAP

CSV


Hartung Jerry | councilman

CSV

Mangen Robert | Alderman

CSV

Tempels Guy | councilman

CSV

Ulveling Tom | Chief alderman

CSV

DP


Meisch François | councilman

DP

Saeul Christiane | councilwoman

DP

Déi Lénk


Weirich Eric | councilman

Déi Lénk

KPL


Ruckert Ali | councilman

KPL

 

Audio playback of the page content is active.

Stop playback